Regulamin

Zasady korzystania z usług

Wstęp

Ten dokument reguluje sposób świadczenia usług oraz zasady zawierania umów na odległość dotyczących sprzedaży biletów. Określa prawa i obowiązki klientów i sprzedawców oraz procedury reklamacyjne. Niniejszy regulamin spełnia wymogi ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Definicje

  • Klient: osoba fizyczna (w tym konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna korzystająca z usług świadczonych przez sprzedawcę.
  • Konsument: osoba fizyczna niezwiązana działalnością gospodarczą, dokonująca transakcji z przedsiębiorcą.
  • Sprzedawca: Parki Tematyczne Sp. z o.o.. Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa NIP: 5272978053
  • Bilet: potwierdzenie umowy na skorzystanie z usług oferowanych przez sprzedawcę.

Rodzaje usług i wymagania techniczne

Sprzedawca oferuje usługi umożliwiające zapoznanie się z ofertą, zawarcie umowy online oraz przesłanie biletów na adres e-mail klienta. Do korzystania z usług wymagane jest połączenie z internetem i przeglądarka umożliwiająca przeglądanie stron internetowych oraz aktywne konto e-mail.

Zasady świadczenia usług i zawierania umów

Korzystanie z usług oznacza zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a rezygnacja z usług automatycznie kończy umowę. Zamówienie biletów następuje poprzez formularz w Panelu sprzedaży. Klient jest zobowiązany do podania wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

Zawieranie umów i płatność

Zamówienie biletów odbywa się poprzez wybór, określenie ilości, akceptację regulaminu i polityki prywatności oraz dokonanie płatności przez system płatności online. Po zatwierdzeniu zamówienia, klient otrzymuje potwierdzenie na podany adres e-mail.

Odstąpienie od umowy

Klient może odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od zakupu, jeśli bilet nie został użyty i data jego wykorzystania nie minęła. W przypadku wyjątkowych biletów, dla których określono konkretny dzień lub okres świadczenia usługi, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

Reklamacje

Klient ma prawo zgłosić reklamację w przypadku niespełnienia warunków umowy. Reklamacje należy zgłaszać niezwłocznie pisemnie przez e-mail. Każda reklamacja będzie rozpatrzona w terminie do 14 dni od otrzymania.

Spory

Rozstrzyganie sporów pomiędzy sprzedawcą a klientem należy do właściwego sądu miejscowego. Konsument może skorzystać również z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów.

Postanowienia końcowe

Nieważność któregokolwiek postanowienia nie wpływa na ważność pozostałych. W sprawach nieuregulowanych obowiązują przepisy polskiego prawa. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

Shopping Cart